Regulament

REGULAMENTUL 
de ACTIVITATE al ALIANȚEI ANTICORUPȚIE
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Alianța Anticorupție (denumită în continuare – Alianță) – este o uniune benevolă, constituită din organizații non-guvernamentale din Republica Moldova, uniune necondiționată politic și non-profit.
2. Alianța Anticorupție își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament, a Strategiei Anti-corupție, precum și al altor acte relevante.
3. Misiunea Alianței - este de a contribui la consolidarea capacităţilor societăţii civile în vederea prevenirii, diminuării şi eradicării actelor de corupţie, actelor conexe corupţiei şi faptelor de comportament corupţional, abuzului în serviciu, incompatibilităţii funcţiei și lipsei de integritate a funcţionarilor publici, precum şi asigurarea transparenţei activităţilor instituţiilor publice.
4. Obiectivele Alianței sunt:
• elaborarea şi expertizarea proiectelor de acte normative şi legislative care ar duce la prevenirea şi combaterea corupţiei;
• ajustarea cadrului legislativ naţional anticorupţional la standardele europene şi internaţionale;
• perfecţionarea cadrului naţional instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
• prevenirea, diminuarea şi eradicarea corupţiei în organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în mediul de afaceri;
• perfecţionarea cadrului naţional instituţional în domeniul incompatibilităţilor şi retricţiilor în funcţii, al conflictelor de interese, al declarării veniturilor şi proprietăţii;
• promovarea transparenţei în activitatea instituţiilor publice;
• diminuarea toleranţei publice faţă de corupţie;
• elaborarea studiilor şi rapoartelor în domeniul anti-corupţie;
• participarea la acţiuni de instruire şi educare anti-corupţie.
5. Principiile de activitate ale Alianței sunt:
• legalitatea și supremația legii;
• egalitatea și colegialitatea;
• transparenţa și imparțialitatea; 
• independenţa și cooperarea;
• nediscriminarea și neafilierea politică;
• imparţialitatea și intoleranța la corupție;
• profesionalismul și responsabilitatea; 
• respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
6. Drepturile și obligațiile Alianței:
• Drepturile Alianței:
- să elaboreze și inițieze sesizări către instituțiile de resort;
- să solicite și să primească informații de la autorități publice și persoane juridice;
- să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ și normativ;
- să participe la expertizarea proiectelor de acte legislative și normative, care sunt în domeniul de competență sau de interes al Alianței;
- să utilizeze mass-media pentru stabilirea circumstanțelor care pot face obiectul unor sesizări;
- să elaboreze și să susțină apeluri publice, să participle la dezbateri publice, mese rotunde, conferințe, etc.;
- să se întrunească în ședințe ordinare și extraordinare;
- să inițieze studii, proiecte, rapoarte, instruiri;
- să participe la concursuri de granturi, finanțări.
• Obligațiile Alianței:
- să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte și prezentul Regulament;
- să respecte drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
- să desfășoare activități de lobby și advocacy în vederea susținerii activităților desfășurate de membrii Alianței;
- să întreprindă acţiuni de prevenire şi combatere a corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, 
- să promoveze intoleranța publică față de corupție și lipsă de integritate.
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ALIANȚEI ANTICORUPȚIE
Secțiunea I

Președintele și vicepreședintele Alianței Anticorupție
7. Alianța este condusă de un președinte, care este asistat de un vicepreședinte.
8. Președintele Alianței este ales din rândul membrilor Consiliului Alianței, cu votul majorității membrilor Consiliului.
9. Președintele este ales pentru un termen de 12 luni, cu posibilitatea extinderii exercitării mandatului pentru două termene consecutiv.
10. Președintele Alianței poate fi revocat prin votul majorității membrilor Consiliului Alianței.
11. Preşedintele Alianței exercită următoarele atribuții:
• asigură implimentarea Strategiei Alianței;
• planifică și conduce activitatea Alianței;
• aprobă agenda, convoacă și moderează ședințele Alianței;
• semnează deciziile Alianței și exercită controlul executării lor;
• semnează actele emise, procesele-verbale, și alte documente ce vizează activitatea Alianței;
• reprezintă Alianța în relațiile cu autoritățile și organizațiile naționale și internaționale;
• exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
12. Vicepreședintele Alianței exercită atribuțiile președintelui în cazul absenței acestuia sau la delegarea competențelor.
13. Vicepreședintele Alianței este ales la propunerea președintelui, din rândul membrilor Consiliului Alianței, cu votul majorității membrilor Consiliului Alianței.
14. Vicepreședintele Alianței este ales pentru un termen de 12 luni cu posibilitatea extinderii termenului pentru două mandate consecutive.
15. Vicepreședintele poate fi revocat prin votul majorității membrilor Consiliului Alianței.
Secțiunea II
CONSILIUL ȘI MEMBRII ALIANȚEI ANTICORUPȚIE

16. Consiliul Alianței – este organul permanent de conducere al Alianței, constituit din membrii –fondatori sau suplimentat cu membrii-nou aderați. Numărul membrilor Consiliului nu poate fi mai mare de 15.
17. Consiliul Alianței format din reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, din rândul membrilor – fondatori ai Alianței și din membrii nou aderați la Alianță. 
18. Statutul de membru al Consiliului Alianței se obține la cererea reprezentanților ONG-ului și se confirmă prin votul a 2/3 din membri prezenți la ședința deliberativă. Statutul de membru al Consiliului Alianței poate fi obținut de organizația ce întrunește cumulativ următoarele condiții: 
• este membru al Alianței de cel puțin 1 an;
• are reputație profesională ireproșabilă;
• participă activ la activitățile Alianței.
19. Consiliul se întruneşte nu mai rar de o dată la fiecare 2 luni, iar în caz de necesitate, la inițiativa președintelui, vicepreședintelui sau la solicitarea a 1/3 din membri, în ședințe extraordinare.
20. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă 50%+1 din membrii Consiliului.
21. Atribuțiile Consiliului Alianței:
• aprobă Strategia Alianței;
• aprobă direcțiile prioritare de activitate ale Alianței;
• decide asupra primirii şi excluderii/suspendării membrilor din Alianţă şi Consiliu;
• adoptă şi modifica prezentul Regulament;
• stabileşte priorităţile susţinerii proiectelor membrilor Alianţei şi le recomandă pentru finanţare Forului donatorilor;
• asigura coordonarea eficientă şi medierea activităţii membrilor Alianţei;
• exercită alte atribuții în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
22. Pierderea statului de membru al Consiliului are loc în cazul:
• renunțarea benevolă la calitatea de membru al Alianței;
• lichidarea de drept a organizației neguvernamentale;
• absența nemotivată la trei ședințe consecutive ale Consiliului Alianței;
• la propunerea oricărui membru al Alianței și prin votul a cel puțin 2/3 din membri prezenți la ședința deliberativă.
Secțiunea III
MEMBRII ALIANȚEI ANTICORUPȚIE

23. Membri ai Alianței Anticorupție pot deveni organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova care au drept scop prevenirea și combaterea corupției, au depus cerere de aderare şi care se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament. Decizia de acordare a calităţii de membru se adoptă de membrii Alianţei prin majoritate simplă a voturilor.
24. Drepturile și obligațiile membrilor Alianței:
• Drepturile membrilor Alianței:
- să participe la activitatea Alianței;
- să participe la ședințele Alianței și la dezbateri;
- să solicite și să primească informații despre activitatea Alianței, despre donator, despre activitățile altor membri ai Alianței;
- să colaboreze la proiectele membrilor Alianței;
- să se retragă și/sau să-și suspende activitatea în cadrul Alianței.
• Obligațiile membrilor Alianței:
- să respecte prevederile prezentului Regulament, deciziile adunării Generale și a Consiliului Alianței;
- să contribuie la activitatea Alianței;
- să prezinte, la cererea Secretariatului Alianței, informații relevante privind proiectele sale în derulare în domeniul anti-corupției;
- să informeze Consiliul despre acțiunile relevante privind misiunea Alianței;
- să anunțe Secretariatul despre retragerea din cadrul Alianței;
- să nu facă partizanat politic;
- să se conducă, în activitatea sa, de principiile eticii profesionale.
Secțiunea IV
SECRETARIATUL ALIANȚEI ANTICORUPȚIE

25. Secretarul Alianţei este angajat pe bază de concurs și este confirmat de către membrii Alianţei prin majoritatea voturilor, la propunerea Președintelui Alianței. 
26. Atribuțiile secretarului Alianței sunt:
• coordonează cu membrii Alianței data, ora și locul desfășurării ședințelor Alianței;
• elaborează proiectul agendei şedinţelor Alianței, în baza propunerilor parvenite de la membri;
• expediază spre informare membrilor Alianței agenda și materialele conexe cu 7 zile înainte de ședință;
• pregăteşte şedinţele Alianţei, invită membrii Alianţei şi alte persoane interesate la şedinţă;
• consemnează şedinţele Alianţei şi Consiliului în procese-verbale;
• elaborează sesizări, apeluri publice, note oficiale către autorități publice și persoane juridice în coordonare cu Președintele Alianței;
• întocmeşte rapoarte anuale despre activitatea Alianţei;
• facilitează cooperarea cu reprezentanții autorităților publice, ONG-urilor, organizațiilor internaționale;
• informează autorităţile publice despre deciziile Alianţei;
• asigură transparenţa activităţii Alianţei în mass-media;
• plasează și actualizează informațiile pe pagina oficială a Alianței și pe rețele de socializare;
• ţine corespondenţa Alianţei şi a Consiliului, actualizează lista membrilor Alianței;
• exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament şi cu deciziile Consiliului Alianței.

Capitolul III
FUNCȚIONAREA ALIANȚEI ANTICORUPȚIE
Secțiunea I
ȘEDINȚELE ALIANȚEI ANTICORUPȚIE

27. Alianța își desfășoară activitatea în ședințe. Ședințele Alianței sunt publice. La ele pot participa reprezentanți ai autorităților publice, ai altor ONG-uri, ai organizațiilor internaționale, ai mass-media și al părților interesate.
28. Ședințele Alianței sunt deliberative dacă la acestea participă cel puțin 50%+1 din membrii Consiliului Alianței.
29. Ședințele Alianței pot fi ordinare și extraordinare. 
30. Ședințele ordinare se desfășoară nu mai rar de o dată la două luni, iar ședințele extraordinare se convoacă la inițiativa președintelui, vicepreședintelui sau la solicitarea a 1/3 din membri / membrii Consiliului. Ședințele Alianței sunt deliberative dacă la ele participă 50%+1 din membrii Consiliului Alianței.
31. Ședințele Alianței sunt moderate de președinte, de vicepreședinte sau prin delegare de o altă persoană împuternicită. Ședințele Alianței sunt consemnate în procese-verbale, semnate de către președinte.
32. Agenda ședinței se întocmește la propunerea membrilor Alianței și se aduce la cunoștința membrilor cu 7 zile înainte de desfășurarea ședinței împreună cu materialele și documentele conexe.

Secțiunea II
DECIZIILE ALIANȚEI ANTICORUPȚIE

33. Întru exercitarea atribuțiilor sale, Alianța adoptă decizii.
34. Consiliul poate adopta decizii ce ţin de misiunea Alianţei - prin consensul celor prezenţi.
35. Deciziile organizatorice sunt chestiunea internă a Alianţei. 
36. Deciziile ce ţin de misiunea Alianţei sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice de către Secretariat. Toate deciziile ce ţin de misiunea Alianţei sînt date publicităţii în numele membrilor Alianţei, în mod obligatoriu cu semnături, şi pot fi semnate de către fiecare membru al Alianţei.
37. Deciziile în cadrul ședințelor sunt luate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți dacă prezentul regulament nu prevede altfel.
38. Membrii Alianței pot participa la luarea deciziilor de la distanță prin telefon, sau prin apel video în timpul desfășurării ședinței.
39. Votarea asupra deciziilor Alianței Anticorupție se efectuiază de membrii Alianței nemijlocit, prin prezența fizică la ședință, prin delegarea unui membru reprezentant al ONG-ului respective sau prin e-mail, prin delegarea votului. În acest caz, membrul Alianței Anticorupție, cu cel puțin o oră înainte de începutul ședinței, expediază la adresa secretariat_aac@yahoo.com, un e-mail prin care el își deleagă votul său unui anumit membru al Alianței.

Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

40. Prezentul Regulament adoptat la şedinţa Alianţei din 1 februarie 2006, cu modificările și completările din 12 februarie 2013, 23 aprilie 2013; revizuit și completat la 23 decembrie 2014 și se publică pe pagina web al Alianței Anticorupție.