Propuneri pentru ajustarea Legii 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității rpofesionale

150817 Propuneri AAC L.325 testării integrit. profesion_0.pdf

 Propunerile Alianței Anticorupție cu privire la proiectul pentru ajustarea Legii 325/2013 privind testarea integrității profesionale

 
Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul I – Articolul 7 din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art.764), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e1 ) cu următorul cuprins:
„e1 ) efectuarea testării integrității profesionale a angajaților Centrului Național Anticorupție, potrivit prevederilor Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013.”.
Articolul II - Articolul 86 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial 2003. nr. 159-162. art.648), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
„ k1) încălcarea prevederilor art.6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.".
Articolul III – Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 73), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 cuvîntul „testării” se substituie cu cuvîntul „testelor”.
 
2. La articolul 2:
 
titlul articolului va avea următorul cuprins : „Scopurile testelor integrității profesionale”;
literele b) și d) se abrogă;
litera f) va avea următorul cuprins: „ f) respectarea vieţii private şi a datelor cu caracter personal.”
Отформатировано: английский(США)
 
3. Articolul 3:
 
litera f) va avea următorul cuprins:
e) respectarea vieții private și a datelor cu caracter personal”.
La articolul 4va avea următorul cuprins :
agenți publici - persoanele cu funcţie de demnitate publică, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici din APL de nivelul I și nivelul II, angajaţi ai autorităţilor publice autonome,  de reglementare, ai întreprinderilor de stat și municipale, a societăţilor pe acţiuni în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni, angajaţi din cabinetul persoanelor cu funcţie de demnitate publică , angajați ai întreprinderilor de stat  care prestează servicii publice, persoane care activează în cadrul entităţilor publice prevăzute în anexa din prezenta lege;”;
evaluarea integrităţii instituţionale procesul de estimare a vulnerabilităţilor instituţionale la acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional ale entităţilor publice, cu aplicarea metodelor analitice, pe baza diferitor surse de informaţii (studii, sondaje, sesizări, petiții, demersuri anonime reportaje media, incidente de integritate,etc.) şi a metodelor practice (teste a integrităţii profesionale), urmat de întocmirea concluziilor şi recomandărilor în vederea înlăturării acestor vulnerabilităţi;
integritate profesională – capacitatea persoanei de a-şi exercita obligaţiile şi atribuţiile legale şi profesionale în mod onest, ireproşabil, dînd dovadă de o înaltă ţinută morală şi maximă corectitudine, precum şi de a-şi exercita activitatea în mod imparţial şi independent, fără vreun abuz, respectînd interesul public, drepturile și libertățile fundamentale, supremaţia Constituţiei Republicii Moldova şi a prevederilor legislației naționale și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
influenţă necorespunzătoare – imixtiune în activitatea profesională a agentului public din partea terţelor persoane manifestată prin presiuni, ameninţări sau rugăminţi în vederea determinării acestuia să îndeplinească sau nu, să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unor acţiuni, adoptarea unor decizii în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia, atunci cînd imixtiunea dată este ilegală şi nu întruneşte elementele unei infracţiuni;
plan/program de asigurare a integrităţii instituţionale – documente interne ale entităţilor pubice care stabilesc regulile de conduită integră a agenţilor publici care activează în cadrul acestora, conform modelului aprobat de Guvern;”;
testare a integrității profesionale – procesul de planificare, inițiere, organizare și desfășurare a testelor de integritate profesională;”test de integritate profesională –parte a procesului de evaluare a integrităţii instituţionale care implică aplicarea metodelor și mijloacelor de testare stabilite în prezenta lege, în vederea urmăririi pasive şi stabilirii reacţiei şi a conduitei acestuia, în scopul prevenirii faptelor de corupție, în care el ar putea fi implicat;.
; Отформатировано: английский(США)
 
4. La articolul 5:
 
în titlul articolului cuvîntul „testării” se substituie cu cuvîntul „testelor”;
la alineatul (1) cuvîntul „testării” se substituie cu cuvîntul „testelor”;
la alineatul (2) cuvintele „ angajați în” se substituie cu cuvîntul „din” și cuvintele „în anexă” se substituie cu cuvintele „precum şi angajaţii structurilor organizaţionale şi întreprinderilor de stat aflate în sfera de competenţă a entităţilor publice prevăzute în anexă”
alineatul (3) va avea următorul cuprins: „ Evaluarea integrităţii instituţionale şi testele de integritate profesională sînt realizate de către Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate.”.
5. La articolul 6:
 
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„ (1) Agenţii publici au dreptul:
a) de a fi informaţi și de a solicita respectarea dreptului de a fi informați de către conducătorii sau organele de autoadministrare cu privire la planul/programul de asigurare a integrităţii instituţionale în cadrul entităţii publice, precum şi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru nerespectarea acestor politici:
b) de a fi informați referitor la testele de integritate realizate în privința lor;
c) de a contesta în instanța de judecată aplicarea testelor de integritate și rezultatele acestora. Rezultatele testelor de integritate pot fi contestate în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatului testului, fără a respecta procedura prealabilă.”;
 
alineatul (2):
la litera a):
cuvîntul „admită” se substituie cu cuvîntul „comită”;
după cuvintele „fapte de comportament corupțional” se completează cu textul „ , stabilite de Legea nr.90 din 13 iunie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;”;
la litera c) după cuvintele „entității publice” se completează cu cuvintele „sau, după caz, organelor de autoadministrare, ”.
6. La articolul 7:
 
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„ (1) Entităţile publice sau care prestează servicii publice, organele de autoadminitrsare, după caz,  au dreptul de a fi informate cu privire la rezultatele evaluării integrităţii instituţionale şi aplicării testelor de integritate profesională în privinţa angajaţilor săi în termenele prevăzute de prezenta lege.”;
alineatul (2):
litera a) va avea următorul cuprins: Отформатировано: английский(США)Отформатировано: английский(США)Отформатировано: румынскийОтформатировано: румынскийОтформатировано: румынскийОтформатировано: английский(США)
„ a) de a informa agenţii publici, contra semnătură, despre planurile /programele de integritate instituţională şi posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională. Nesemnarea de către agentul public a avizului de informare în baza prezentei legi, nu va împiedica testarea acestuia. Informarea se va face la numirea în funcţie a noilor angajaţi, iar în cazul agenţilor publici încadraţi la momentul intrării în vigoare a prezentei legi – în termenul prevăzut în dispoziţiile finale şi tranzitorii.”
se completează cu litera a1 ) - a3 ) cu următorul cuprins:
„a1) de a elabora planuri/programe de asigurare a integrităţii instituţionale şi de a asigura implementarea acestora;
a2) de a informa agenţii publici privitor la rezultatele testelor de integritate profesională desfăşurate în privinţa lor şi modul de contestare a acestora;
a3) de a lua măsurile necesare în privinţa agenţilor publici care au fost supuşi testării şi care au obţinut un rezultat negativ;”;
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) de a asigura accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale şi evaluarea integrităţii profesionale la registrele de evidenţă a cadourilor, precum şi la alte informaţii necesare în condiţiile şi limitele prevăzute la litera e) articolul 6 din Legea nr.1104 din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție şi litera j) alineatul (1) articolul 9 din Legea nr. 619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului”.
7. La articolul 8:
 
titlul articolului va avea următorul cuprins :
Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile instituţiei care realizează testele de integritate profesională”;
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„ (1) Instituţia care realizează testele de integritate profesională are următoarele drepturi:
a) de a determina, în condiţiile prezentei legi și în baza evaluării integrității instituționale, domeniile, agenţii publici pasibili de testare şi periodicitatea testării.;
b) de a organiza și a beneficia de instruiri speciale cu privire la metodele şi mijloacele aplicate în cadrul testării;
c) de a folosi în cadrul testării integrităţii profesionale acte care codifică identitatea persoanelor, a structurilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport, precum şi identitatea persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (2);
d) de a contesta deciziile conducătorilor entităților publice pe marginea rapoartelor privind testarea integrității profesionale.”;
alineatul (2):
cuvintele „Testorii integrității profesionale au” se substituie cu cuvintele „ Instituțiile care realizează testele de integritate profesională au”;
se completează cu o nouă literă a1 ) cu următorul cuprins:
„ a1) de a respecta regimul protecției datelor cu caracter personal, în condițiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;”
 A2) de a asigura protecția avertizorilor de integritate în conformitate cu HG nr.707/2013 și alte acte care reglementează denunțarea influenței necorespunzătoare;
la litera b) cuvintele „ , prin intermediul coordonatorului activităţii de testare a integrităţii profesionale” se exclud.
8. La articolul 9 alineatele 5 și 6 vor avea următorul cuprins:
 
„ (5) În cazul în care în timpul desfăşurării testului de integritate profesională au fost constatate alte activităţi ilegale ale agenţilor publici testaţi sau ale persoanelor terţe, instituţia care a realizat testarea integrităţii profesionale sesizează organul competent pentru a fi luate măsurile stabilite de legislaţia în domeniu.
(6) Instituția care realizează testarea integrității profesionale și testorii de integritate profesională poartă răspundere pentru divulgarea datelor confidențiale și a datelor cu caracter personal care le-au devenit cunoscute în procesul de efectuare a testelor de integritate profesională potrivit prevederilor legale.”.
9. La articolul 10 alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
 
„ (2) Iniţierea testării integrităţii profesionale şi selectarea agenţilor publici care urmează a fi supuşi testării se efectuează aleatoriu în baza unor criterii obiective și transparente elaborate și aprobate de Centrul Național Anticorupție/Serviciul de Informaţii şi Securitate. Criteriile de selectare a agenților publici din cadrul instanțelor judecătorești și procuraturii se coordonează cu Consiliul Superior al Magistraturii și respectiv Consiliul Superior al Procurorilor.
(3) Decizia privind realizarea testării integrităţii profesionale a agenţilor publici din cadrul unei entităţi publice este luată de către instituția care realizează activitatea de testare a integrităţii profesionale fără informarea prealabilă a conducerii entităţii publice vizate. Decizia motivată de inițiere a testării integrității profesionale este autorizată de către instanța de judecată în condițiile prevăzute la art. 181 a prezentei legi. În caz de necesitate, testorii integrităţii profesionale colaborează cu reprezentanţii entităţii publice în care activează agentul public testat în condiţiile prezentei legi şi ale actelor normative speciale ce reglementează cooperarea în domeniu.”.
10. La articolul 11:
 
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Planul de testare a integrităţii profesionale este un document cu caracter confidenţial, care are ca obiectiv evaluarea integrității instituționale a entităților
Publice, care prestează servicii publice și  organelor de autoadministrare, după caz și se aprobă de către coordonatorul activităţii de testare a integrităţii profesionale. Acesta se întocmește după selectarea instituției şi conţine următoarele informaţii:
a) iniţiatorul testării şi decizia motivată de iniţiere a testării;
b) subiecţii testării;
c) operaţiunile disimulate preconizate;
d) locul, durata, participanţii şi asigurarea logistică a testării;
e) situaţiile virtuale simulate, ipotezele de comportament şi variantele de acţiune ale testorului integrităţii profesionale şi ale agentului public testat;
f) acţiunile ce au la bază un risc întemeiat;
g) alte informaţii relevante pentru realizarea testării.”litera f) se abrogă;
se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Planul de testare a integrității profesionale urmează a fi autorizat de către instanța de judecată în condițiile art. 181.”.
11. Articolul 12:
 
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Testele de integritate profesională se realizează doar la locul de muncă al agentului public testat cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale agentului public.”;
alineatul (4) se abrogă;
alineatul (5):
cuvintele „audio/video, ” se completează cu cuvintele „și alte” ;
cuvintele „ , precum şi alte mijloace tehnice de obţinere ascunsă a informaţiei din dotarea Centrului Naţional Anticorupţie şi/sau a Serviciului de Informaţii şi Securitate„ se exclud;
cuvintele „ dar evitînd informarea lui asupra scopului real al folosirii mijloacelor respective” se exclud;
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Mijloacele indicate la alin. (3) și (5) obligatoriu se autorizează de către instanţa de judecată potrivit prevederilor art. 181 .”
12. La Articolul 13:
 
alineatul (1):
litera e) cuvîntul „propunerile” se substituie cu cuvîntul „recomandările”;
litera d) va avea următorul cuprins:
„ d) constatările privind respectarea sau nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 6 alin. (2) din prezenta lege;.”
13.Se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
Articolul. 131. Particularitățile testării integrității profesionale a judecătorilor
(1) Iniţierea testării integrităţii profesionale în privinţa judecătorilor se face în baza temeiurilor stabilite de art. 10 al prezentei legi.
(2) În procesul elaborării planului de testare a integrității profesionale a judecătorilor, autorizării planurilor de către instanța de judecată și desfășurării testelor de integritate profesională în privința lor se interzice imixtiunea instituțiilor care realizează testarea integrității profesionale și a testorilor de integritate profesională în procesul de înfăptuire a justiției, asigurînd respectarea garanțiilor de independență ale judecătorilor.
(3) Rapoartele privind rezultatele testării integrității profesionale a judecătorilor se transmit în adresa Consiliului Superior al Magistraturii în vederea adoptării deciziilor care se impun, în limitele competenței stabilite de legislație.”.
 
14.Articolul 14:
alineatul (1):
după cuvintele „agentul public testat” se completează cu textul „a manifestat un comportament care denotă nerespectarea obligațiilor stabilite la art.6 alin. (2) din prezenta lege.” ;
lit. a) și b) se abrogă.
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Conducătorul entităţii publice le comunică în scris și contra semnătură agenţilor publici supuși testelor din cadrul entităţii respective despre realizarea testării, în termen de 10 zile lucrătoare din data comunicării rezultatului testului, informîndu-i concomitent despre posibilitatea contestării faptului aplicării testului de integritate.”
15. La articolul 15:
alineatul (1) după cuvintele „agentul public testat” se completează cu textul „ nu a respectat obligațiile stabilite la art. 6 alin.(2) din prezenta lege.” ;
alineatul (2) cuvintele „pentru aplicarea măsurilor disciplinare conform dispozițiilor legale” se substituie cu cuvintele „ pentru inițierea procedurii disciplinare conform dispozițiilor legale”;
alineatul (4) cuvintele „și sancțiunile aplicate” se exclud;
alineatul (3) după cuvintele „disciplinare sesizate” se completează cu cuvintele „ , accesul agentului public testat și avocatului acestuia (în cazul în care agentul public urmează a fi reprezentat de avocat)”;
alineatul (4) cifra „30” se substituie cu cifra „60”.
16. La articolul 16alineatul (1):
cuvintele „inclusiv eliberarea din funcție a agentului public testat” se exclud;
cuvintele „legislaţiei ce reglementează activitatea entităţii publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea’’ se substituie cu cuvintele „legislaţiei speciale ce reglementează statutul agentului public sau legislaţiei muncii şi conform codurilor de conduită şi deontologie”.
alineatul (2) se abrogă.
alineatul (5) se abrogă.
alin. (6) a doua propoziție va avea următorul cuprins: „ Scopul cazierului de integritate, precum şi situaţiile în care angajatorul/organul de autoadministrare vor avea dreptul să solicite informaţiile din cazier, se prevăd în Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului respectiv, care se aprobă de Guvern”.
17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
Articolul 17 . Recomandări pentru entitățile publice angajații cărora au fost supuși testelor de integritate profesională
(1) În baza testelor de integritate profesională realizate, instituția care a desfășurat activitățile respective va elabora un raport privind evaluarea integrităţii instituţionale a entității publice.
(2) Raportul va include estimarea vulnerabilităţilor instituţionale la acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional ale entităţii în baza:
a) rezultatelor testelor integrității profesionale desfășurate în privința agenților publici a entității respective;
b) constatărilor din surse de informaţii adiționale: studii, sondaje, sesizări, petiții, demersuri anonime, reportaje media, incidente de integritateetc.
 
(3) Pentru înlăturarea vulnerabilităților instituționale ale entității publice, raportul de evaluare va include recomandări pentru entitatea publică și termene pentru îndeplinirea acestora, care nu pot depăși o perioadă de 6 luni.
(4) În temeiul recomandărilor formulate, entitatea publică va elabora sau, după caz, va revizui planul/programul de asigurare a integrităţii instituţionale care va include acțiuni și termene concrete pentru înlăturarea vulnerabilităților atestate în Raportul menționat la alin. (2).
(5) La expirarea termenelor stabilite, entitatea publică va întocmi un raport privind îndeplinirea recomandărilor menționate la alin. (2).
(6) Lista recomandărilor și planul/programul de asigurare a integrității sunt făcute publice, cu excepția datelor cu caracter personal a agenților publici supuși testelor și se plasează pe pagina web oficială a entității publice, a Centrului Național Anticorupție sau, după caz a Serviciului de Informații și Securitate. Отформатировано: английский(США)
(7) Conducătorul entității publice este responsabil pentru implementarea recomandărilor și a planuluiprogramului de integritate instituțională. ”.
18. La articolul 18, alineatul (1) cuvintele „ , se păstrează” se completează cu cuvintele „cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal potrivit Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal”.
 
19. Se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
Articolul 181. Controlul judiciar al testelor de integritate profesională
(1) În scopul respectării principiului separării puterilor în stat, protecţiei agenților publici de imixtiune în viaţa privată, deciziile de iniţiere a testării integrităţii profesionale se autorizează de către instanţa de judecată.
(2) În decizia motivată de iniţiere a testelor de integritate profesională se va indica:
a) motivele iniţierii testelor;
b) motivele selectării instanţei respective pentru desfăşurarea testelor de integritate profesională;
c) mijloacele audio-video care vor fi utilizate pentru realizarea testelor de integritate profesională.
d)(3) Prealabil autorizării deciziei motivate de inițiere a testării integrității profesionale, instanța de judecată, la fel, va verifica dacă a fost respectată procedura și criteriile de selectare aleatorie a entității publice și a agentului public supus testului de integritate profesională.
(3) (3) Decizia motivată de iniţiere a testării integrităţii profesionale se autorizează de către judecătorii selectaţi şi desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturiiîn baza Regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii după consultarea Centrului Naţional Anticorupţie. În procesul de selecţie şi desemnare a judecătorilor abilitaţi cu funcţia respectivă se va urmări, cu preponderenţă respectarea criteriilor:
a) judecătorii desemnaţi trebuie să beneficieze de o reputaţie ireproşabilă;
b) să activeze în instanţe cu raza de circumscripţie diferite, inclusiv din cadrul curţilor de apel.
(4) Lista judecătorilor desemnați pentru autorizarea testelor de integritate profesională este publică și se plasează pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii.”.
 
20. Titlul anexei va avea următorul cuprins: „Entităţile publice, care prestează serviciile publice și organele de autoadministrare, supuse evaluării integrităţii instituţionale, inclusiv aparatul acestora ai căror angajaţi se supun testării cu privire la integritatea profesională”.
Preşedintele Parlamentului
Share.