Centrul Pro Marshall ”Inițiative de contracarare a spălării banilor publici. Constatări și recomandări”

Constatări:

Ø Sistemul autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a întreprins un şir de măsuri în vederea dezvoltării capacităţilor profesionale și edificării unui sistem eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Ø S-a îmbunătățit însuşirea şi operativitatea lucrului efectuat datorită calității infrastructurii tehnice şi softurilor, grație suportului financiar al Proiectului MOLICO, astfel s-au consolidat capacităţile analitice ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Ø Reieșind din evaluarea sistemului de funcționare a SPCSB, concluzionăm faptul dezvoltării și modernizării sistemului de analiză a informaţiei primare, înzestrarea cu utilaj necesar pentru elaborarea prezentărilor şi rapoartelor activate și modernizarea serverului central al bazelor de date. De asemenea, menționăm activarea sistemului de control detaliat asupra accesului la datele cu caracter personal, secretul bancar și alte date confidenţiale sau secrete.

Ø Se atestă îmbunătățirea accesului direct la toate sistemele informaţionale din ţară, majoritatea fiind conectate on-line. A fost revizuit şi modificat sistemul informaţional al SPCSB, în vederea administrării eficente a informaţiei şi asigurării securităţii. Totodată, constatăm că sistemul de control a fost adaptat la cerinţele actuale de asigurare a controlului accesării datelor cu caracter personal.

Ø A fost optimizat sistemul informaţional şi de securitate al Serviciului prin aprobarea unor proceduri noi de înregistrare şi utilizare a cheilor şi parolelor de acces la bazale de date (EGMONT, CARIN, GEA etc.) de către colaboratorii responsabili.

Ø Este de menționat faptul că SPCSB a obținut progrese şi rezultate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, care au fost prezentate în cadrul realizării proiectelor ca: Acordul de asociere Republica Moldova - UE, Liberalizarea Regimului de vize, IPAP-NATO, precum şi al organizaţiilor internaţionale de profil (FATF, EGMONT şi MONEYVAL) etc.

Ø Secţia monitorizarea activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a BNM a fost dotată cu tehnica de calcul şi articolele soft necesare în vederea exercitării adecvate a atribuţiilor de serviciu.

Ø Ca urmare a analizei efectuate de Procuratura Anticorupţie pe fiecare caz în parte, s-a constatat că cel mai monitorizat sector şi cel mai vulnerabil, totodată, rămâne a fi sectorul bancar, deoarece operatorii bancari nu au posibilitatea de verificare a veridicităţii documentelor prezentate pentru transferurile efectuate, a legalității provenienţei mijloacelor băneşti etc.

Ø Întru identificarea persoanelor expuse politic, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a elaborat, iar Centrul Naţional Anticorupţie a aprobat un Ghid practic privind identificarea persoanelor expuse politic, care la moment are un statut de recomandare pentru entităţile raportoare,pentru a parcurge perioada de implementare practică a acestuia.

Ø Una dintre problemele stringente cu care se confruntă Republica Moldova este că procesul de planificare a achiziţiilor publice nu este transparent în jumătate din autorutăţile publice centrale. De asemenea, sunt transparente parţial şi rezultatele atribuirii contractelor de achiziţii publice, care se publică de obicei cu abateri şi întârzieri de la termenul stabilit de lege.

Ø În baza evaluării cadrului normativ/legislativ și instituțional în procesul de colaborare între instituțiile componente ale sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului se atestă necesitatea perfecționării și armonizării cadrului legislativ/normativ.

Ø În pofida reformellor din cadrul CNA, persistă încă imperfecţiunea şi blocajul legislativ, care nu permite întreprinderea spectrului multilateral de acţiuni de urmărire penală şi de măsuri speciale de investigaţii, în scopul realizării procesului penal calitativ şi în timp restrâns.

Ø Colaborarea dintre SPCSB și serviciile similare din statele UE urmărește adoptarea și aplicarea unor măsuri active, anticipative, menite să impulsioneze și să eficientizeze acțiunile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Ø Țările au un nivel diferit de dezvoltare, inclusiv sistemul autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Însă experiența practică și evoluția multidimensională a metodelor și mijloacelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului permite determinarea unor standarde generale unice, care, fiind implementate, contribuie la edificarea unui sistem CSB/CFT eficient.

Ø În procesul de analiză a implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei respective de către instituțiile responsabile, s-a constatat că, la momentul actual, nu au fost realizate în jur de 50% din acțiunile pentru realizarea măsurilor. Totodată, s-a constatat că acțiunile preconizate din cele nerealizate nu au fost îndeplinite din diferite motive: lipsa de finanțare, nealocarea resurselor, deficitul resurselor administrative în realizarea reformelor, lipsa de înțelegere și cooperare înterinstituțională și interdepartamentală.

Ø În planul depășirii neajunsurilor și în scopul îmbunătățirii implementării realizării măsurilor din Planul de acțiuni, SPCSB monitorizează implementarea acțiunilor, desfășoară ședințe de lucru cu reprezentanții instituțiilor responsabile.  

Ø Sunt semnificative contactele cu structurile organelor de ocrotire a normelor de drept, la etapa actuală fiind stabilite relații cu 44 de servicii similare din diferite țări.  

Recomandări:

Ø Este nevoie de mai multă transparență, insistență și presiune în procesul decizional din partea societății civile și organizațiilor internaționale, pentru sporirea eficacității procesului bugetar și utilizării banilor publici.

Ø Se cere respectarea legii, monitorizarea și asigurarea transparenței procesului bugetar și utilizării banilor publici, care ar include diverse activități de informare activă a contribuabililor. Raportarea transparentă şi corectă a banilor şi achiziţiilor publice, inclusiv a proiectelor la nivel naţional şi internaţional. 

Ø Este necesară monitorizarea continuă din partea socității civile a sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălări banilor şi finanţării terorismului, constituit din: Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Procuratura Generală, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Camera de Licenţiere, ceea ce ar duce la îmbunătăţirea cadrului legal național, la impulsionarea activităţii acestuia și la sporirea eficacității utilizării banilor publici. 

Ø În vederea eficientizării activităţii SPCSB privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, ar fi recomandabil să i se atribuie acestei subdiviziuni următoarele atribuţii specifice:

a)   elaborarea politicilor, strategiilor şi programelor de prevenire a spălării banilor publici, în colaborare cu organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare în limitele competenţei lor, cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, după caz, în scopul executării prevederilor legislaţiei naţionale şi recomandărilor internaţionale în domeniu;

b)   societatea civilă să se implice mai activ în procesul de monitorizare a promovării pachetelor de legi de către Guvern și, în special, să sporească viteza, dorința și reacția diferitor autorități la ajustarea cadrului legislativ;

c)   totodată, ar fi benefic ca în procesul de monitorizare a elaborării și aprobării proiectelor de lege să fie implicați și parteneri externi.

Ø Întru îmbunătățirea cadrului de transparență bugetară se propun următoarele:

a)      evaluarea transparenței bugetare;

b)      formularea recomandărilor privind modificarea cadrului legal, instituțional, de politici, proceduri și practici;

c)      promovarea schimbărilor prin implicarea grupurilor parlamentare, organizațiilor internaționale, reprezentanților societății civile și mass-mediei [6].

Ø  Este necesară realizarea unui studiu în campania electorală din 2014, în care ar fi contrapuse promisiunile electorale făcute în domeniul luptei cu corupția cu acțiunile reale, precum și termeneleîn care acestea au fost realizate.

Ø Ar fi utilă monitorizarea programului de guvernare în domeniul anticorupției, și anume angajamentele asumate în programul de guvernare comparate cu angajamentele realizate de guvernare în materie de prevenire și combatere a corupției.

Ø Este necesar ca societatea civilă, ca un arbitru neutru, să se implice activ în monitorizarea proceselor de judecată pe cazuri de corupție, cu elaborarea rapoartelor de monitorizare a proceselor de judecată.

Ø Se recomandă ca Comisia Securitate Naţională, Apărare și Ordine Publică să examineze activitatea Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi cu suportul experţilor din domeniu să vină cu motivaţiile de rigoare despre continuitatea reformelor vizavi de acest Serviciu.

Ø  Pentru a perfecta legislaţia şi a scoate blocajul legislativ în scopul îmbunătățirii activităţii CNA, se recomandă ca Comisia Securitate Naţională, Apărare și Ordine Publică, care are toate pârghiile respective, să efectueze o analiză riguroasă, de comun cu experţii din domeniu, asupra imperfecţiunilor din legislaţie şi să formuleze propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei Centrului. 

Ø Reieșind din evaluarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, se atestă necesitatea dezvoltării capacităților administrative și manageriale cu privire la îmbunătățirea obiectivelor prestabilite, la reglementarea, în comun cu alte organe cu atribuții de administrare a veniturilor bugetului de stat, a normelor regulatorii cu privire la obligativitatea, modul și periodicitatea raportării restanțelor către Ministerul Finanțelor, pentru includerea informației corespunzătoare în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat.

Ø În contextul colaborării internaționale, este necesar de pus accent pe accelerarea proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova, pe abordarea colaborării continue dintre serviciile similare ale țărilor-membre ale UE, de a depune eforturi semnificative pentru aderarea la comunitățile internaționale și regionale, stabilirea și dezvoltarea relațiilor bilaterale și multilaterale pe problemele de interes comun.

Ø Monitorizarea din partea societății civile ar duce la sporirea randamentului dosarelor de corupție și ar scoate în evidență persoanele care contribuie la tergiversarea proceselor în instanța de judecată.

Ø Îmbunătăţirea bazei de date şi a modelelor analitice de evaluare şi planificare a banilor publici ar duce la eficientizarea managementului supravegherii veniturilor publice, la îmbunătăţirea disciplinei financiare prin implementarea controlului financiar public intern şi asigurarea principiului transparenţei, la organizarea audierilor executorilor primari de buget privind evidența și utilizarea banilor publici în condiţii de bună guvernare. 

Mass-media:

(video) http://www.realitatea.md/urmariti-live-centrul-pro-marshall-conferinta-de-presa-initiative-de-contracarare-a-spalarii-banilor-publici_12158.html

 

Share.