AAC a adoptat Concepţia de comunicare publică

CONCEPŢIA DE COMUNICARE PUBLICĂ A ALIANŢEI ANTICORUPŢIE

Avînd în vedere necesitatea menţinerii unui dialog continuu şi eficient a Alianţei Anticorupţie (în continuare, „AAC") cu publicul, mass-media, actorii societăţii civile, cu autorităţile publice, precum şi între membrii săi, Alianţa Anticorupţie adoptă prezenta Concepţie de comunicare publică (în continuare, „Concepţia").

I. Scopul, mesajele-cheie şi obiectivele de comunicare publică a AAC

1.1. Scopul prezentei Concepţii este promovarea înţelegerii şi cultivarea ataşamentului societăţii faţă de valorile anticorupţie, prin realizarea misiunii AAC de a consolida acţiunile societăţii civile îndreptate spre diminuarea fenomenului corupţiei în societate, precum şi asigurarea transparenţei activităţilor instituţiilor publice.

1.2. Obiectivele de comunicare publică ale AAC sînt:

 • transparenţa AAC, prin informarea publică despre misiunea, rolul, activitatea AAC;
 • luarea de atitudine publică a AAC faţă de diverse probleme de interes social;
 • buna înţelegere şi coordonare eficientă a eforturilor membrilor AAC.

1.3.         În vederea atingerii scopului,  AAC va transmite următoarele mesaje-cheie cu privire la atitudinea şi implicarea societăţii civile:

 • condamnarea actelor de corupţie;
 • conjugarea eforturilor pentru a lupta împotriva corupţiei;
 • toleranţa zero a corupţiei în Republica Moldova;
 • promovarea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor publice;
 • susţinerea promovării cadrului legislativ liber de riscuri de corupţie.

II. Principiile de comunicare publică ale AAC

2.1. Comunicarea publică a AAC se va realiza în baza principiilor de:

 • transparenţă
 • receptivitate
 • responsabilitate
 • promptitudine
 • coordonare
 • respectarea drepturilor de autor

2.2. Principiul transparenţei în comunicarea publică a AAC se realizează prin informarea continuă a publicului şi a membrilor AAC despre activitatea desfăşurată de AAC, prin intermediul menţinerii paginii web, difuzării declaraţiilor, comunicatelor de presă, interviurilor şi participării la discuţii şi dezbateri publice, precum şi prin utilizarea altor forme de comunicare publică, după caz.

2.3. Principiul receptivităţii în comunicarea publică a AAC se realizează prin reacţionarea AAC la solicitările de informaţii cu privire la activitatea sau poziţia AAC privind diverse probleme abordate de societatea civilă, mass-media, autorităţile publice şi alte părţi interesate.

2.4. Principiul responsabilităţii în comunicarea publică a AAC se realizează prin transmiterea informaţiilor veridice, utile şi relevante despre activitatea şi poziţia AAC.

2.5 Principiul promptitudinii în comunicarea publică a AAC se realizează prin transmiterea informaţiilor solicitate despre activitatea sau poziţia AAC în termene rezonabile, ţinînd cont de complexitatea problemei abordate sau a solicitării, precum şi de urgenţa acesteia.

2.6. Principiul coordonării în comunicarea publică a AAC se realizează prin coordonarea prealabilă a declaraţiilor AAC în cadrul Consiliului şi cu informarea membrilor AAC.

2.7. Principiul respectării drepturilor de autor în comunicarea publică a AAC se realizează prin evitarea promovării de către AAC a conţinuturilor informaţionale identice cu altele anterior publicate de alte persoane şi entităţi. Ori de cîte ori AAC va prelua conţinuturi informaţionale ce nu îi aparţin, inclusiv ale membrilor săi, va face trimitere la autor sau la sursă.

III. Grupuri-ţintă şi instrumente de comunicare publică ale AAC

3.1. Grupurile-ţintă ale prezentei Concepţii sînt:

 • publicul larg;
 • mass-media;
 • organizaţii din societatea civilă;
 • organizaţii internaţionale;
 • autorităţile publice;
 • membrii AAC.

3.2. Instrumentele de comunicare publică utilizate de AAC cu reprezentanţii grupurilor-ţintă determinate în p.3.1. sînt:

 • comunicarea electronică;
 • comunicarea pe suport de hîrtie;
 • comunicarea verbală;
 • comunicarea vizuală.

3.2.1. Comunicarea electronică presupune schimbul de informaţii prin intermediul poştei electronice, a paginii web www.alianta.md , a reţelelor de socializare din Internet ale AAC, a forumurilor şi altor resurse on-line ale AAC.

3.2.2. Comunicarea pe suport de hîrtie presupune difuzarea documentelor scrise sau imprimate, cum ar fi comunicate de presă, studii, analize, cărţi, materiale de instruire ş.a.

3.2.3. Comunicarea verbală are loc prin intermediul comunicării directe dintre membrii şi reprezentanţii AAC, dintre reprezentanţii AAC şi reprezentanţii celorlalte grupuri-ţintă determinate în p.3.1., în cadrul şedinţelor AAC, discuţiilor telefonice şi cu utilizarea altor mijloace de telecomunicaţii, a conferinţelor de presă, instruirilor, conferinţelor, emisiunilor TV şi radio ş.a.

3.2.4. Comunicarea vizuală se exteriorizează prin intermediul prezentărilor de natură grafic-vizuală, materiale distributive şi informative, cum ar fi panouri, postere, stickere, flyere, anunţuri, fotografii, imagini ş.a.

3.3. AAC aplică instrumentele de comunicare publică cu grupurile ţintă în cadrul procedurilor de comunicare publică externă şi internă.

IV. Procedurile de comunicare externă a AAC

4.1. În comunicarea sa externă cu grupurile-ţintă, AAC utilizează:

 • pagina web www.alianta.md , pe care plasează informaţii despre activităţile, noutăţile, evenimentele şi rapoartele de activitate ale AAC, precum şi alte informaţii de interes public cu privire la fenomenul corupţiei şi eforturile îndreptate împotriva lui;
 • comunicate de presă, declaraţii, difuzate de AAC;
 • conferinţe de presă organizate de AAC sau la care participă reprezentanţii AAC;
 • participare în dezbateri publice, inclusiv în cadrul emisiunilor TV şi radio a reprezentanţilor AAC;
 • participarea sau organizarea de către AAC a unor evenimente (instruiri, conferinţe ş.a.).

4.2. Responsabilitatea pentru menţinerea paginii web a AAC www.alianta.md revine Secretarului AAC. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, Secretarul este în drept să solicite membrilor AAC informaţii despre activitatea desfăşurată de ei, iar membrii AAC vor transmite informaţia solicitată în termenul fixat. Membrii AAC pot transmite Secretarului AAC informaţii suplimentare faţă de cele plasate de Secretarul AAC, care ei doresc să apară pe pagina web www.alianta.md

4.3. Difuzarea comunicatelor de presă şi a declaraţiilor AAC  se face de către Secretarul AAC, după coordonarea prealabilă a conţinutului lor cu Preşedintele şi Consiliul AAC, informînd membrii AAC. Orice membru al AAC are dreptul să transmită la Secretariatul AAC propuneri despre difuzarea comunicatelor de presă sau a declaraţiilor AAC şi să propună proiectul conţinutului acestora. Secretarul AAC va pregăti sau definitiva proiectul comunicatului de presă sau al declaraţiei, respectînd procedura coordonării şi informării prealabile.

4.4. Organizarea conferinţelor de presă de către AAC şi reprezentarea AAC la ele este asigurată de către Secretarul, Preşedintele şi, după caz, membrii AAC. Informaţia despre organizarea conferinţelor de presă, dar şi despre participarea la conferinţe de presă este plasată pe pagina web a AAC www.alianta.md .

V. Procedurile de comunicare internă a AAC

 5.1. Comunicarea internă a AAC are loc între:

 • membrii AAC;
 • membrii şi Secretarul AAC;
 • membrii şi Preşedintele AAC;
 • Secretarul şi Preşedintele AAC.

5.2. Comunicarea internă a AAC, cu privire la aspectele de interes pentru AAC, are loc prin intermediul comunicării electronice (poşta electronică) sau verbale (şedinţe, întrevederi, discuţii telefonice), precum şi cu utilizarea altor instrumente de comunicare publică, după caz.

5.3. Secretarul şi Preşedintele informează membrii AAC despre activităţile AAC, şedinţele membrilor AAC, şedinţele Consiliului AAC, întrevederile cu reprezentanţii altor grupuri-ţintă (mass-media, societatea civilă, autorităţi publice, organizaţii internaţionale) şi rezultatele acestor întrevederi. Informaţiile respective se transmit, după caz, prin intermediul poştei electronice, plasarea pe pagina web www.alianta.md , discuţii directe în cadrul şedinţelor, întrevederilor, conversaţiilor telefonice, alte modalităţi.

5.4. Pentru asigurarea procedurilor de comunicare externă prevăzute în p.4.2., Secretariatul AAC va aplica proceduri de comunicare internă.

 

VI. Soluţionarea divergenţelor referitoare la conţinuturile informaţionale transmise în cadrul comunicării publice ale AAC

 6.1. Orice divergenţe referitoare la conţinutul concret al comunicării publice a AAC, atît în cadrul procedurilor de comunicare externă, cît şi în cadrul procedurilor de comunicare internă, apărute între membrii AAC, între membrii AAC şi Secretariat sau Preşedintele AAC vor fi soluţionate la şedinţele Consiliului AAC.

6.2. În cazul apariţiei divergenţelor specificate la p.6.1., Preşedintele AAC va convoca şedinţa Consiliului AAC cel mult în decurs de 5 zile.

Prezenta Concepţie a fost aprobată la şedinţa Consiliului AAC din 11 octombrie 2010

Share.